Ogólne Warunki Sprzedaży


I. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży
________________________________________

Poniższe „Ogólne Warunki Sprzedaży”, zwane dalej „OWS”, mają zastosowanie do dokonywanych pomiędzy stronami transakcji, których przedmiotem będzie sprzedaż towarów przez firmę CBTG TECHNOLOGIE S.C. z siedzibą ul. Rynek Dębnicki 10, 30-319 Kraków, Polska, NIP: PL 944-224-31-06, REGON: 122501472, zarejestrowana w Urzędzie skarbowym Kraków Stare Miasto, zwaną w treści niniejszych OWS „Sprzedającym”, na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu – zwanego w treści niniejszych OWS „Kupującym”.

II. Zamówienia
________________________________________

1. O ile Sprzedający nie zastrzegł inaczej, propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu przez Sprzedającego, ważna jest 14 dni kalendarzowych od dnia jej wysłania przez Sprzedającego. Żadna taka propozycja, łącznie z ofertami, nie jest wiążąca dla Sprzedającego w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stanowi ona jedynie propozycję do złożenia przez potencjalnego Kupującego zamówienia. W przypadku żądania przez Kupującego dodatkowych certyfikatów, atestów, badań lub konfekcjonowania towarów, koszty takich ewentualnych certyfikatów, atestów, badań i konfekcjonowania będą doliczone do ceny towaru – chyba, że strony postanowią inaczej.
2. Przesłane Sprzedającemu przez Kupującego zamówienie musi zawierać szczegółowe dane Kupującego, informacje o zamówionym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.
Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedającego, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego. W przypadku przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne zgłoszenie takich uwag uważa się za złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio.
3. Terminy dostępności towaru są terminami orientacyjnymi i jakakolwiek rozbieżność między podanym wcześniej terminem a rzeczywistą dostępnością nie upoważnia do żadnych roszczeń ze strony Kupującego.
4. O ile Sprzedający nie zastrzegł inaczej, zamówienie może by złożone przez Kupującego, drogą elektroniczną (e-mail bezpośrednio do opiekuna Kupującego, bądź na adres mailowy biuro@cbtg.pl).Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego, osób trzecich, w tym dostawców Sprzedającego, dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwa lub nadmiernie utrudniona.
5. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedającego również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego przekroczyły ustaloną kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedającego, lub gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą na rzecz Sprzedającego jakichkolwiek należności w trakcie procesu sprzedaży lub przed jego rozpoczęciem
6. W przypadku zamawiania przez Kupującego towarów niestandardowych, tj. nieznajdujących się u Sprzedawcy w bieżącej sprzedaży, albo konfekcjonowanych, wymagane jest wpłacenie przez Kupującego zaliczki w wysokości 30% wartości brutto zamawianego towaru, chyba, że strony postanowią inaczej. Zaliczka zostanie rozliczona przy odbiorze towaru lub ostatniej jego partii, poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Zamawiającego, zaś w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego zostaje przez Sprzedającego zatrzymana tytułem kary umownej.

III. Ceny i warunki płatności
________________________________________
1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia.
2. Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż PLN, to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez NBP z dnia poprzedniego od dnia wystawienia faktury.
3. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub jakiekolwiek inne obciążenie publicznoprawne, lub nastąpią zmiany w wysokościach takich opłat, podatków lub obciążeń, albo nastąpi zmiana – o więcej niż 3% (trzech procent) – cen surowców, lub zmiana kursu walut, Sprzedawca może odpowiednio zmienić cenę o wartość aktualnych stawek, nawet, jeśli nie zostało to uwzględnione w umowie pomiędzy Stronami.
4. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.
5. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury – zgodnie z ustaleniami stron, w wypadku zaś braku takich ustaleń – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży.
6. Jeśli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez Sprzedającego, odbioru towaru w ustalonym terminie, cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
7. Jeśli Kupujący nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań w ciągu 30 dni od końca ustalonego terminu, Sprzedający ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań. W przypadku takiego odstąpienia od umowy Kupującego, Sprzedający obciąży Kupującego karą umowną w wysokości obliczonej, jako równowartość 100% (sto procent) ceny brutto towaru objętego niewykonanym przez Kupującego zamówieniem.
8. Po upływie terminu określonego w ustępie poprzedzającym Sprzedawca może też, z zachowaniem prawa do odstąpienia od umowy w każdym czasie, zmagazynować ten towar w dowolnym miejscu na ryzyko i koszt Kupującego i domagać się wykonania przez Kupującego umowy i dodatkowo – zapłacenia owych kosztów magazynowania oraz kary umownej jak przy odstąpieniu od umowy (100% ceny brutto towaru).
9. Niezależnie od powyższych postanowień, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.
10. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedający ma prawo żądać – przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – uiszczenia całej należności gotówką lub przelewem bankowym albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.
12. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.

IV. Dostawy i skutki uchybienia terminom
________________________________________
1. Prawo własności towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego w momencie zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy całości określonej przez strony ceny za dany towar.
2. W przypadku odbioru towaru przez Kupującego (własnym lub wynajętym transportem), odpowiedzialność za towar przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedającego.
3. W przypadku, gdy w treści ustaleń nie zawarto szczegółowych informacji w zakresie jakości i opakowania towarów, domniemywać się będzie, że dostarczane winny być towary o jakości odpowiadającej średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju towarów, i że winny one być opakowane lub pozbawione opakowania – wg obowiązujących przepisów oraz standardów obowiązujących dla danych towarów.
4. Koszt opakowania innego niż określone wyżej w treści pkt IV.2., a którego to opakowania Kupujący zażądał, obciąża Kupującego po cenie kosztów własnych Sprzedającego. Kupujący może zostać obciążony również kosztami żądanego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas transportu.
5. Kupujący zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki (ładunku) oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu). Wszelkie wady i uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) oraz Sprzedającemu a także dokonać odpowiednich adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania. Zgłoszenie winne być dokonane w formie pisemnej, w dniu otrzymania towaru w sposób umożliwiający przedstawicielowi Sprzedającego niezwłoczne zbadanie nienaruszonych towarów.

Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości, i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.
6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego jakichkolwiek wad towaru przy jego odbiorze, nie może on ww. towaru w żaden sposób użytkować, w tym również odsprzedawać, do momentu uzyskania zgody Sprzedającego na użytkowanie, w tym także odsprzedaż, ww. towaru.
7. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować, co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola towaru.
8. W przypadkach, gdyby stwierdzenie wady przy odbiorze towarów albo w trakcie ich kontroli dokonywanej zgodnie z treścią punktów poprzedzających nie było – przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności – możliwe, wówczas termin zgłoszenia reklamacji wynosi 2 dni od dnia, w którym przy zachowaniu ww. staranności zauważenie wady było możliwe.
9. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem – Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedającemu stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe.
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom wynikającym z zawarcia lub wykonywania zawartej umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego wyłącznej winy.
11. W przypadku, gdy stanie się wiadomym, że którakolwiek ze stron nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego umową terminu, strona ta powinna niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę, podając równocześnie przewidywany termin zrealizowania obowiązków, których dotyczy opóźnienie.
12. Jeśli zwłoka w dostawie lub odbiorze pociągnie za sobą poważną szkodę dla strony, która nie jest winna tej zwłoki, strona ta ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy; jeśli zaś opóźnienie dotyczy jedynie pojedynczego towaru w dostawie, można od umowy odstąpić jedynie w odniesieniu do tego towaru – z zastrzeżeniem kolejnych postanowień. Wszelkie roszczenia powinny być potwierdzone odpowiednio przygotowaną dokumentacją, pozwalającą ponad wszelką wątpliwość potwierdzić podstawę do roszczeń.
13. Jeśli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi winy, w szczególności okoliczności przewidzianych w treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedający może przesunąć następne dostawy i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.
14. Jeśli zwłoka Sprzedającego dostawy dotyczy towarów niestandardowych, Kupujący może odstąpić od umowy wyłącznie wtedy, gdy zwłoka wynosiła więcej niż 10dni. Jeśli Kupujący nie wykorzysta niezwłocznie swojego prawa do odstąpienia od umowy, termin dostawy wskazany w przesłanym przez Sprzedawcę zawiadomieniu o opóźnieniu powinien być uznany za wiążący strony nowy termin dostawy.
15. Odszkodowanie z powodu zwłoki w wykonaniu dostawy może być wypłacone jedynie wtedy, gdy Kupujący odstąpił z tego powodu od umowy albo, gdy zostało zawarte w tym zakresie odrębne porozumienie na piśmie. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze powinny być przedstawione przez Kupującego na piśmie nie później niż 7 dni od dnia, w którym umowna dostawa powinna nastąpić. Nie zgłoszenie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe się ich zrzeczenie. Wartość roszczeń ustalona jest na poziomie nie większym niż 10% wartości netto zamówienia danego towaru w danym czasie.
16. Jeśli nie ustalono inaczej, za obowiązujący termin zamówienia buforowego elementów, uważa się 6 miesięcy od momentu złożenia zamówienia przez kupującego. W razie nieodebrania przez Kupującego całości zamówienia buforowego, Sprzedający ma prawo ubiegać się o pokrycie poniesionych kosztów magazynowych oraz obciążyć Kupującego równowartością 100% (sto procent) ceny brutto towaru jako karę umowną, bez uprzedniego kierowania do Kupującego jakichkolwiek dodatkowych wezwań.
17. Jeśli nie ustalono inaczej, wartość jednej transzy wysyłkowej z magazynu buforowego powinna wynosić co najmniej 1500 PLN netto (słownie tysiąc pięćset złotych/00). Dla zamówień poniżej tej wartości Sprzedający ma prawo do odstąpienia od dostawy lub obciążenia kupującego aktualnymi kosztami dostawy.

V. Gwarancje i reklamacje
________________________________________

1. Gwarancja jakości danego towaru jest udzielana na okres 12 miesięcy od dnia dostarczenia Kupującemu (lub odebrania przez Kupującego) towaru, chyba że strony postanowią inaczej. Towar zamówiony na zlecenia, który jest towarem nieprodukowanym typu „obsolete” objęty jest okresem gwarancyjnymustalonym na poziomie 30dni od dnia dostarczenia Kupującemu (lub odebrania przez Kupującego) towaru, chyba, że strony postanowią inaczej. Aby zachować warunki gwarancji kupujący powinien niezwłocznie sprawdzić dostarczony towar oraz niezwłocznie zawiadomić o stwierdzonych wadach. W przypadku wad ukrytych, termin weryfikacji wynosi do 3 miesięcy od daty wysyłki towaru.
2. Pod warunkiem dopełnienia przez Kupującego wszystkich formalności przewidzianych w treści niniejszych OWS, a w szczególności terminowego zgłoszenia stwierdzonych wad, Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości sprzedanych towarów. Udzielenie powyższej gwarancji oznacza, że w wypadku zaistnienia wad towarów Sprzedawca powinien, w terminie nie krótszym niż 21 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji – podjąć decyzję albo o usunięciu wady albo o dostarczeniu towaru bez wad w miejsce wadliwego. W przypadku nie poinformowania Kupującego w tym terminie przez Sprzedawcę o treści decyzji, co do sposobu usunięcia wad, uważać się będzie, że została podjęta decyzja o dostarczeniu towaru bez wad, chyba, że Sprzedający wykaże, iż podjęcie decyzji było w ww. terminie niemożliwe. Zobowiązanie Sprzedającego obejmuje ponadto odpowiedzialność za transport towaru dostarczanego w miejsce wadliwego. Jeśli Sprzedający zaniecha usunięcia w odpowiednim czasie wady lub dostarczenia towaru bez wad, Kupujący ma prawo żądać odpowiedniego pomniejszenia ceny zakupu albo – jeśli wada jest poważna – ma również prawo odstąpić od umowy w zakresie tegoż wadliwego towaru, z zachowaniem przez Sprzedającego prawa do wymiany w każdym czasie towaru wadliwego na nowy, wolny od wad oraz prawa do usunięcia wad.
3. Zgłoszenie Sprzedającemu wady musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia, w którym Kupujący stwierdził istnienie wady lub w którym mógł ją najwcześniej stwierdzić zachowując najwyższą profesjonalną staranność w tym zakresie. Zgłoszenie następuje poprzez poinformowanie przedstawiciela Sprzedającego, oraz przesłanie uzupełnionego dokumentu NDI-003 Protokół Reklamacji Klienta.
4. Koszty przesyłki dla zwrotu towaru wadliwego przez Kupującego obciążają Sprzedającego.
5. Warunkiem obciążenia Sprzedającego odpowiedzialnością za wady towaru jest należyte obchodzenie się przez Kupującego z towarem i używanie tego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Jeśli w trakcie użytkowania towaru okaże się, że zawiera on wady, z tytułu których Kupujący będzie dochodził roszczeń, Kupujący musi zaniechać dalszego używania tego towaru. Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć wadliwy towar i przechowywać do chwili wymiany lub zwrotu w oryginalnych opakowaniach. Zużycie ponad 20% towaru dostarczonego w ramach partii, w odniesieniu, do której zgłoszono zaistnienie wady, będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii tego towaru i zrzeczeniem się dochodzenia związanych z nią roszczeń.
7. W przypadku stwierdzenia wad towaru w trakcie jego użytkowania, Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedającemu, na jego życzenie i koszt, próbki wadliwego towaru, niezbędne do przeprowadzenia ekspertyz, umożliwić zbadanie na miejscu zachowania się towaru w czasie użytkowania, jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii lub warunków, w których towar został użyty.
8. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad lub niedoborów towaru jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści niniejszych OWS, nigdy zaś nie obejmuje odszkodowania pieniężnego. W szczególności, wobec udzielenia Kupującemu powyższej gwarancji, nie stosuje się przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Kupujący powinien przetestować dostarczone produkty, zanim zostaną zastosowane
w produkcji seryjnej w połączeniu z innymi podzespołami. Kupujący powinien ustalić, czy dostarczone komponenty są zgodne z oczekiwaniami Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność dostarczonych towarów z innymi podzespołami,
w urządzeniach, w których są montowane chyba, że zagwarantował to wyraźnie w formie pisemnej.

VI. Zakres odpowiedzialności
________________________________________

1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód poniesionych przez Kupującego, a dotyczących utraconych korzyści, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może przekraczać łącznie równowartości ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy.
3. Firma CBTG Technologie i jej dostawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wobec Kupującego ani jakiejkolwiek strony trzeciej z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, szczególnych, wynikowych, karnych, moralnych lub potencjalnych, związanych z użytkowaniem serwisu www.cbtg.pl lub zakupem towarów za pośrednictwem tej witryny lub zamówień bezpośrednich. Odpowiedzialność finansowa za zakupiony towar, niezależnie od kanału dystrybucji zostaje ograniczona tylko do równowartości dokonanego zamówienia i nie może wykraczać poza jego ramy.
4. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedający ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo, że jest on przydatny do tych celów.
5. Poza opisaną wyżej odpowiedzialnością z tytułu wad towaru, Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedającego towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedającego umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami.

VII. Prawo własności intelektualnej
________________________________________

1. Technologia produkcji komponentów elektronicznych, ich stopień zaawansowania oraz powiązanych z tym praw własności intelektualnej, sprawia że Sprzedający nie może stwierdzić, czy jego produkty i towary od dostawcy nie naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich.
2. W sytuacji zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia, iż produkty dostarczane do Kupującego naruszają prawo własności intelektualnej, Sprzedający podejmie stosowne czyny do osiągnięcia kompromisu lub podejmie się obrony przez roszczeniem. Zgłoszenie zostanie niezwłocznie przekazane do producenta/dostawcy danego towaru Sprzedającemu. W momencie zapadnięcia niekorzystnego dla Sprzedającego i prawomocnego wyroku, Sprzedający może wykupić licencję od ww. osoby trzeciej lub zmodyfikować produkty w taki sposób, by uniknąć naruszania prawa. Jeżeli rozwiązanie takie okaże się niepraktyczne z przyczyn ekonomicznych i/lub technicznych, Sprzedający przyjmie z powrotem dostarczone produkty i zwróci Kupującemu kwotę nieprzekraczającą wysokości kwoty zapłaconej przez Kupującego na podstawie dokumentu zakupu, za produkty będące przyczyną naruszenia praw osób trzecich.
3. Procedura wymieniona w sekcji VII Punkt 2 będzie miała zastosowanie wyłącznie, jeżeli Kupujący niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego na piśmie o zgłoszeniu roszczenia o naruszenie praw oraz pozwoli Sprzedającemu na przeprowadzenie kontroli i będzie współpracował z nim w trakcie procedury związanej z ww. roszczeniem oraz innych powiązanych z tym działań w kierunku rozstrzygnięcia sporu.
4. Procedura ta nie będzie miała zastosowania w roszczeniach dotyczących produktów wytworzonych, dostarczonych bądź zmodyfikowanych przez Sprzedającego zgodnie z wymogami lub specyfikacją Kupującego, w sytuacji połączenia lub zastosowania produktu dostarczonego z jakimkolwiek innym produktem, nawet, jeżeli produkt taki nie ma zasadniczego zastosowania innego niż część takiego połączenia, lub jeżeli nastąpiła modyfikacja w programowaniu produktów wykonanych przez inną osobę niż Sprzedający.
5. Powyższe postanowienia są całkowitym zobowiązaniem Sprzedającego wobec Kupującego w przypadku naruszenia prawa własności intelektualnej osób trzecich i zgłoszenia przez takie osoby roszczenia w odniesieniu do produktów dostarczonych przez Sprzedającego.

VIII. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe
________________________________________

1. Wszelkie spory pomiędzy stronami, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów, do których zastosowanie będą miały niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
2. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy, której Sprzedawca dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek towarów, będą miały zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, jak również – w zakresie treści nieunormowanych w niniejszych OWS – odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, chyba, że strony postanowią inaczej.
3. Niezależnie od treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, umowa pomiędzy stronami może ulec zmianie w wypadku wprowadzenia przez ustawodawcę powszechnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności Sprzedawca może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów i okoliczności, które to zmiany mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie – zmianę warunków złożonej przez sprzedawcę oferty albo już zawartej pomiędzy stronami, lecz jeszcze niewykonanej umowy.
4. Dokonanie zamówienia przez Kupującego oznacza jednocześnie zaakceptowanie warunków zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, dostępnych za pośrednictwem portalu www.cbtg.pl lub drogą elektroniczną na życzenie Kupującego.

IX. Pozostałe postanowienia
________________________________________

1. O ile strony nie uzgodnią w formie pisemnej inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedającego nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru po otrzymaniu od Kupującego zapłaty ceny sprzedaży.
2. Z zastrzeżeniem sytuacji odmiennie unormowanych w treści zawartej umowy, następujące okoliczności mogą stanowić, bez konsekwencji dla stron, podstawę do odstąpienia od umowy, jeśli okoliczności te zaistniały po zawarciu umowy i w istotny sposób utrudniają jej wykonanie: siła wyższa, taka jak m. in. pożar, wojna, mobilizacja albo nieprzewidywalne powołania do służby wojskowej, lub inne zdarzenia o zasięgu globalnym. Strona nie ponosi też odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki będące wynikiem działań lub zaniechań drugiej strony lub osób trzecich, za które to działania lub zaniechania strona ta w świetle prawa nie odpowiada, pod warunkiem że działania te utrudnią w znaczącym stopniu, lub uniemożliwią wykonanie umowy sprzedaży w całym jej zakresie lub w jej części.

X. Kontakt
________________________________________

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się z przedstawicielami CBTG Technologie.
CBTG Technologie S.C.
ul. Rynek Dębnicki 10, 30-319 Kraków; Polska
Tel.: +48 12 35 222 45
web: www.cbtg.pl; e-mail: tech@cbtg.pl

Copyright © CBTG technologie - Dystrybucja Komponentów Elektronicznych